Bases del concurs “CanCiència”

Des que dijous 12 de març, el Govern de la Generalitat de Catalunya va decretar el tancament de llars d’infants, escoles i instituts com a mínim fins el 14 d’abril , al voltant d’uns 1.600.000 alumnes d’entre 0 i 17 anys es troben confinats a casa. Omplir les hores d’aquestes nenes, nens i joves pot resultar complicat i moltes mestres, professors i professores estan treballant per posar a disposició dels seus alumnes i les famílies materials perquè puguin treballar des de casa, a la vegada moltes famílies cerquen material a través de les xarxes socials per a omplir el temps amb activitats i propostes educatives.

 

Amb l’objectiu de contribuir a seguir formant, però a la vegada distreure les nenes, nens i joves, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI) convoca un concurs extraordinari de vídeos d’experiments científics per a famílies, el concurs CanCiència: els Experiments del Confinament.

 

Aquesta convocatòria s’adreça a famílies amb filles i fills de 3 a 17 anys, que vulguin fer un experiment científic i filmar-lo en vídeo, amb dos objectius: divulgar un principi científic o tecnològic a partir l’experimentació casolana i emparant el mètode científic, i aprendre a usar les bases del llenguatge audiovisual.

 

Per tal de complir amb aquests objectius, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, penjarà cada setmana al portal Surt de Recerca un experiment i posarà 4 exemples per poder-los fer a casa. De manera que quedarà clar quin és el mètode científic que cal exposar en tot experiment:

 

  • Plantejament del problema: quina és la nostra pregunta.
  • Formulació d’hipòtesi: què creiem que passa i quines en poden ser les causes.
  • Comprovació d’hipòtesi: l’experiment.
  • Extracció de conclusions: què és el que ha passat i les nostres conclusions.

 

Totes les famílies que ho vulguin poden penjar un vídeo de màxim 3 minuts, en català i gravat en horitzontal (si es generen amb el mòbil) mostrant el resultat de l’experiment proposat.

 

Aquest concurs es farà a través de les xarxes socials amb la utilització de l’etiqueta #CanCiència i etiquetant a l’FCRI en les publicacions, i comptarà amb el suport del portal Surt de Recerca per divulgar el resultat de l’exemple proposat.

Els objectius del concurs són els següents:

  • Incentivar a les famílies a desenvolupar experiments amb materials casolans mitjançant la pràctica del mètode científic.
  • Fomentar la comunicació audiovisual en llengua catalana.
  • Crear un repositori de vídeos dels experiments que es poden realitzar durant el confinament, que es trobarà disponible al portal Surt de Recerca, accessible a https://www.surtderecercapercatalunya.cat/.

 

Article I. Àmbit

La Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació realitzarà un sorteig entre tots els que participin en la campanya #CanCiencia Els Experiments del Confinament. La promoció es desenvoluparà dins de l’àmbit territorial de l’estat espanyol, i està dirigida a famílies amb filles i fills de 3 a 17 anys. La participació és gratuïta.

Article II. Període de participació

La present campanya s’iniciarà el dia 25 de març de 2020 i acabarà el 14 d’abril de de 2020, ambdós inclosos. Periode prorrogable

Article III. Premis

El premi de la present promoció consisteix en una impressora de butxaca HP Sprocket.

El guanyador podrà recollir el premi a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Passeig Lluís Companys 23 de Barcelona.

Article IV. La mecànica

Cada participant penjarà el seu vídeo amb l’experiment de ciència a la xarxa que prefereixi (twitter, facebook) però és indispensable que estigui correctament etiquetat amb l’etiqueta #CanCiència i @fundaciorecerca. La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació es reserva el dret de publicarà a través dels seus canals els millors vídeos de la setmana.

De la celebració del sorteig

El dia 14 d’abril, o posterior, se sortejarà el premi entre totes les persones participants. Es seleccionarà per sorteig la persona guanyadora. La Fundació Catalana per la Recerca l’informarà els dies següents al sorteig del premi.

El resultat del sorteig serà comunicat al premiat per correu electrònic o a través de la mateixa xarxa social amb la qual ha participat.

Article V. Altres Aspectes

PRIMER – La participació en la promoció queda prohibida a les persones directament implicades a nivell laboral en la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació així com els seus familiars directes i als propietaris, treballadors i familiars directes de l’empresa encarregada de la publicitat d’aquesta promoció.

SEGON – La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s’estableixin sistemes d’especulació o negocis. Per això podrà exercitar les accions legals que estimin oportunes.

TERCER – El premi de la present promoció en cap cas podrà ser objecte de canvi per diners en efectiu, canvi, alteració, compensació o cessió a petició de la persona premiada.

QUART – Les dades personals facilitades pels participants en la present promoció suposen el consentiment de l’usuari per a que la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació sigui directa o indirectament a través d’altres entitats, qui les tractin amb la finalitat de gestionar la present promoció i lliurar el premi. Posteriorment totes les dades personals dels participants seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment i en el cas que ens ho autoritzin (mitjançant formulari) les dades personals seran incloses a la base de dades per tal d’informar-los dels actes i activitats que organitza la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Surt de Recerca.cat garanteix que la recollida de dades de caràcter personal es realitzarà complint estrictament el que disposa la normativa actual en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Els participants, seran els únics responsables de la veracitat de les seves dades personals, exonerant a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Aquesta convocatòria, a l’adreçar-se a famílies amb filles o fills menors edat i participar en la mateixa, el pares o tutors autoritzen i donen el consentiment a La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació  a la difusió dels vídeos on apareguin, si fos el cas, els seus fills/es, a través de la web, xarxes socials, publicacions corporatives i altres mitjans, amb la finalitat de donar a conèixer les activitats que organitza la Fundació, per temps indefinit.

Els participants han de vetllar pels drets d’imatge de les persones que poguessin aparèixer en els vídeos, no infringint drets de tercers i fent-se els únics responsables pels fets que es poguessin derivar. La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació queda eximida de qualsevol responsabilitat al respecte.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició  al tractament de les seves dades així com el dret a revocar el consentiment prestat, mitjançant un escrit adreçat a FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, Passeig Lluís Companys nº 23, 08010 Barcelona o en el “Concurs Can Ciència”, el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia DNI i dret exercitat.

Així mateix, també l’informem, que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

CINQUÈ – La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació no es responsabilitza de qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció.

SISÈ – Pel simple fet d’acceptació dels premis de la present promoció, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació es reserva el dret d’informar i publicar el nom dels guanyadors, per demostrar la veracitat d’aquesta campanya o amb altres fins promocionals, en qualsevol mitjà de comunicació, sense que aquells tinguin dret a rebre pagament o contraprestació per això.

Article VI. Acceptació de les bases

La participació en la present promoció suposa l’acceptació íntegra de totes les clàusules contingudes en aquest document de bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes realitzi la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Article VII. Dades errònies

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit que existeixi algun error en les dades facilitades per la persona premiada que impedeixi la seva identificació o lliurament del premi.

Avís legal / condicions d'ús